Privacyverklaring 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Trezoor Consultancy van toepassing. In deze Privacyverklaring informeert Trezoor Consultancy u over de verwerking van uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor haar dienstverlening. 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Trezoor Consultancy, Ingrid van Aalst
Saturnus 62, 2651 HN Berkel en Rodenrijs
06 41 81 21 86 info@trezoor-loopbaan.nl 

Als verwerkingsverantwoordelijke houdt Ingrid van Aalst een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Trezoor Consultancy plaatsvinden. 

Het gebruik van persoonsgegevens
Trezoor Consultancy verkrijgt persoonsgegevens van uzelf. Bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon en app. 

Trezoor Consultancy kan persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening. 

Persoonsgegevens
Trezoor Consultancy verwerkt onderstaande persoonsgegevens: 

– NAW gegevens: naam, adres, woonplaats;
– Contactgegevens: emailadres en telefoonnummers;
– Curriculum Vitae;
– Gegevens in een offerte en in een loopbaanadvies;
– Gespreksverslagen;
– Informatie uit testen. 

Doeleinden
Trezoor Consultancy verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact;
– een goede en efficiënte dienstverlening;
– beheer van het cliëntenbestand;
– verrichten van administratieve handelingen;
– bieden van begeleiding op maat;
– verzorgen van trainingen;
– verbeteren van de dienstverlening
– facturering;
– innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
– voeren van geschillen;
– nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen
Trezoor Consultancy verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Trezoor Consultancy persoonsgegevens in verband met gerechtvaardigde belangen. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten; 
  • De bescherming van haar financiële belangen; 
  • De verbetering van haar diensten; 
  • De beveiliging en het beheer van haar systemen. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Trezoor Consultancy persoonsgegevens uitwisselen. Trezoor Consultancy kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, systemen en testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden als Trezoor Consultancy aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Trezoor Consultancy zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen. Bijvoorbeeld door Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Trezoor Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in haar privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Trezoor Consultancy zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Beveiliging persoonsgegevens
Trezoor Consultancy vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Trezoor Consultancy passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Trezoor Consultancy een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Trezoor Consultancy verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het emailadres dat is vermeld bij de contactgegevens. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Trezoor Consultancy laat dit dan weten aan Ingrid van Aalst. Mocht u er met haar niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2018.

Trezoor Consultancy kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Trezoor Consultancy gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.